Mount Zion Poland

Mount Zion w Polsce

https://docs.google.com/document/d/1ywN7xaI-SinNiriKOp4aKZvVx6rDFzIdiU7eycwOQro/edit?usp=sharing

Po Polsku / po niemiecku

Góra Boga Syjon w Polsce - Portal jest otwarte.

Ojcze Nasz, któryś jest w Niebie!

Święci Imię Twoje!

Przyjdź Królestwo Twoje!

Bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi!

Daj nam dzisiaj chleba naszego powszedniego.

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego na wieki wieków. Amen.

Cała władze, chwała i autorytet nad ziemią i niebem należy do Jezusa.

Jezus jest Królem królów. Jezus ma klucze śmierci. Jezus dał nam, swoim uczniom klucze do Królestwa Niebieskiego. Bramy piekła nie mogą zwyciężyć zgromadzenia Jezusa. My jesteśmy teraz tutaj w Twoim Imieniu Jeshua, w Twojej Obecności , chmurą świadków i aniołów i wszystkich, którzy oglądają te video.

Dmuchamy teraz dźwięk Krwi Jezusa na całą okolicę.

Władza Jezusa panuje i jest ponad wszystkim co widzimy i w czym uczestniczymy i wszędzie gdzie wstępujemy,

Radlin, Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Wodzisław, Śląsk i Polska.

Portal do Królestwa Niebieskiego jest otwarty.

Przez Ciało i Krew Jezusa jesteśmy jednym duchem w nim. Jego Krew, którą pijemy w duchu jest boskim życiem, w jego życiu jest światło. To światło rozświetla teraz całą ciemność. Jesteśmy jednością w Chrystusie w niebiańskich miejscach, po prawicy naszego Ojca z nim na tronie.

Jezus jest dowódcą armii powstających synów i córek.

Rozkazujemy: Nawróćcie się pod rządzą Jezusa, niech się zegnie każde kolano przed Królem Jezus. Wszystkie moce ciemności, wszyscy wrogowie Boga są pod naszymi stopami i pod stopami Jezusa tak jak mówi słowo Boże.

Wołamy ducha bojaźni Bożej, wdzięczności, świętości, czystości, radości w Panu Yeshua, i ducha sprawiedliwości. Hallelujah!

Związujemy wszystkie moce ciemności w tym regionie, które sprzeciwiają się Królestwu Niebieskiemu i prosimy Jezusa o wysłanie swojej armii aniołów do zaprzestanie i zniszczenie wszystkich dzieł sługi zła i niegodziwości Jezus jest Panem i Królem! Amen.

W Imieniu Iszuu Mszika (aramejski Jezus Mesjasz) z Nazaretu, Yahułah (JHWH), krew Jezusa pokrywa wszystkich chrześcijan i chroni ich przed nieszczęściem, wypadkami, chorobą, przekleństwem, przedwczesną śmiercią.

Ciało Chrystusa zostało złamane, żeby wszystko co szatan próbuje zniszczyć, zostało pojednane i połączone w Chrystusie!

Prosimy o ducha wnikliwośći, zrozumienia, skruchy, nawrócenie, odnowienia umysłu i uwalniamy wszystkich chrześcijan z niewoli chrześcijańsko-babilońskiego systemu, wyjdźcie z niej, aby nie dzielić z nią grzechów.

Niebiański Syjon, zgromadzeni w Jezusie są wolni od babilońskiego pomieszanego wina.

W imieniu JEZUSA, w imieniu YAHUŁAH! Królestwo Niebieskie jest tu i teraz! Amen.

Przez moc Duch Swiętego wzmocnieni w duchu, ci, którzy słuchają otwartym sercem, zostaniemy przeniesieni w niebiańskie miejsca.

Nasze wewnętrzne oczy i uszy zostaną otwarte, tak że wchodzimy konsekwentnie przez ten portal i jesteśmy ciągle połączeni z niebiańskim Syjonem i dostrzegamy duchową sferę i rozeznajemy ją.

Rządzimy z Nieba w imieniu Jezusa nad wszystkimi naszymi okolicznościami. Amen

------------------------------------------------------------------

Der Berg Gottes Zion in Polen. Das Portal ist geöffnet.

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Yahu'uah!

Dein Reich komme!

Dein Wille geschehe hier auf Erden wie im Himmel.

Gib uns unser tägliches Brot.

Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben haben unsern Schuldigern.

Führe uns nicht in Versuchung, sondern Erlöse uns von dem Bösen.

Alle Herrschaft, Herrlichkeit, Vollmacht und Autorität über die Erde und den Himmel gehört Jesus. Jesus ist der König der Könige. Jesus hat die Schlüssel des Todes. Jesus hat uns Jüngern die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. Die Pforten der Hölle können die Versammlung des Jesus nicht überwinden. Wir sind jetzt hier in deinem Namen in deiner Gegenwart Jesus, und der Wolke der Zeugen, den Engeln und allen, die das Video schauen.

Wir blasen den Sound des Blutes von Jesus über die ganze Gegend. Wir rufen die Herrschaft des Königs Jesus über alles was wir sehen und betreten aus. Radlin, Rydułtowy, Rybnik, Pszów, Wodzisław, Schlesien und Polen. Das Portal zum Reich der Himmel ist geöffnet.

Durch das Fleisch und Blut von Jesus sind wir ein Geist mit ihm. Sein Blut das wir im Geist trinken, ist das göttliche Leben. In seinem Leben ist das Licht. Das Licht erleuchtet jetzt alle Finsternis.

Wir sind eins in Christus in himmlischen Orten, zur Rechten des Vaters mit ihm auf dem Thron. Jesus ist der Commander. Wir befehlen allen Menschen, sich unter die Herrschaft von Jesus zu bekehren. Alle Mächte der Finsternis, alle Feinde Gottes sind unter unseren Füssen und müssen zum Schemel der Füsse von Jesus gebracht werden wie es Gottes Wort sagt. Wir rufen einen Geist der Gottesfurcht, Dankbarkeit, Heiligkeit, Reinigkeit, Freude im Herrn Jeschuah und Gerechtigkeit aus. Hallelujah!

Wir binden alle Mächte der Finsternis über dieser Region die dem Reich der Himmel widerstehen und bitten Jesus, seine Engel zu senden, um alle Werke der Diener der Bosheit zu stoppen und zerstören. Jesus ist Herr und König.

Amen. Im Namen von Ischu Mschika von Nazareth. YahuUah! Das Blut von Jesus bedeckt alle gläubigen Christen, bewahrt alle Christen vor Unglück, Krankheit, Fluch. Der Leib des Christus wurde gebrochen, damit, was Satan auseinander zu reissen versucht, sich versöhnt und in Christus zusammenkommt.

Wir bitten um einen Geist der Einsicht, Reue, Bekehrung und Gesinnesänderung. Wir befreien alle Christen aus der Gefangenschaft des christlich - babylonischen Systems und rufen: kommt heraus aus ihr, damit ihr nicht ihren Sünden teilhaftig werdet. Das himmlische Zion, die Versammlung des Herrn Jesus ist frei vom Mischwein von Babylon. Im Namen Jesus. Im Namen YahuUas.

Das Reich der Himmel ist jetzt hier.

Amen.

Durch die Kraft des Heiligen Geistes werden wir jetzt und wer es mit offenem Herzen hört in unseren Geist gestärkt und dadurch in Himmlische Örter versetzt. Unsere inneren Augen und Ohren werden geöffnet, so das wir beständig durch dieses Portal mit dem himmlischen Zion verbunden sind und die geistige Welt wahrnehmen und unterscheiden. Wir herrschen aus dem Himmel heraus im Namen Jesus über all unsere Umstände!

Bill Johnson: Wstąp na górę przemienienia